Címlap

  Boconád Község Önkormányzat képviselő-testülete megalkotta 2/2015 (II. 23.) számú önkormányzati rendeletét a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról.

  A rendelet hatálya kiterjed Boconád község közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező azon személyekre, akik életvitelszerűen Boconádon tartózkodnak.


  Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt, formái:

  1. Rendkívüli települési támogatás
  igényelhető, ha az igénylő önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni és rendkívüli élethelyzetbe került. Ezt a támogatást egy naptári évben egy személy részére maximum két alkalommal lehet megállapítani.

  2. Települési születési támogatásban
  részesíti azt az édesanyát, akinek gyermeke született, és részt vesz terhes gondozásban. Egyszeri összege: 100.000 Ft, a támogatás iránti kérelmet a gyermek születésétől számított 30 napon belül kell benyújtani.

  3. Települési temetési támogatásban részesíti a Képviselő-testület a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodó tartásra köteles hozzátartozót, összege egyszeri 5.000 Ft. A települési temetési támogatás iránti kérelmet a halálesetet követő 15 napon belül kell benyújtani.

  4. Települési iskoláztatási támogatásban részesül az a szülő, vagy törvényes képviselő, akinek gyermeke a településen általános iskolába jár. Az iskoláztatási támogatás összege gyermekenként egyszeri 5.000 Ft. A települési iskoláztatási kérelmet augusztus 01-augusztus 31-e között lehet benyújtani.

  5. Települési gyógyszertámogatást nyújt a Képviselő-testület annak a személynek, aki a gyógyszerkiadások, illetve betegséghez kapcsolódó kiadások miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd. A települési gyógyszertámogatás rendszeres települési támogatás formájában nyújtható, összege: 5.000 Ft/hó.

  6. Települési lakásfenntartási támogatásra
  jogosult az a szociálisan rászoruló háztartás, melynek jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak, teljesülnek az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek, és nem részesül az 1993 évi III. törvény szerinti lakásfenntartási támogatásban. Összege 5000 Ft/hó, határozott időre, a kérelem benyújtásának hónapjától 2015. december 31-ig tartó időtartamra lehet megállapítani.

  További információt a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal Boconádi Kirendeltségén Koczkáné Marika nyújt.

   

  Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ.) 2015. március 05-én lép hatályba, mely alapvetően megváltoztatja az égetéssel kapcsolatban az eddigi gyakorlatot a belterületi és a külterületi ingatlanok területén.

  Az OTSZ 225. § (1) bekezdése alapján: „ Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”

  Az OTSZ 226. § (1) bekezdése alapján: „ Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
  (2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
  a) a kérelmező nevét és címét,
  b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
  c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc)
  d) az irányított égetés indokát,
  e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
  f) az égetés folyamatának pontos leírását,
  g) az égetést végző személyek nevét, címét,
  h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
  i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
  j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.”

  A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig kell benyújtani az Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez (3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos út 1.), aki arról a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül dönt.

  Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy fokozott figyelmet fordítsanak az OTSZ rendelkezéseinek betartására.

  Kis István
  polgármester

   

  Tájékoztatás szociális ellátások rendszeréről >>

   

  Jegyzőkönyv nyílt testületi ülésről 2015.02.03. >>

   
  Közzétéve: 2015. január 26.

  Ismételten felhívjuk ügyfeleink figyelmét a Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendeletére, amely módosít több, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletet.


  A miniszteri rendelet érinti többek között  az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályait; az ÚMVP Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeit; az ÚMVP  I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeit; a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályait továbbá több jogcímet érintő szabályt.

  A rendelet az alábbi linkre kattintva letölthető.
  12/2014. (XII.30.) MvM rendelet

  TTRM Egyesület Munkaszervezete

   
  Közérdekű adatok

  Feltöltés alatt!

  Egyesületek, klubok