Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 11/2013. (XI. 18.) sz. önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként 10 mázsa tűzifát biztosít annak a személynek, aki fával fűt, és

a) aktív korúak ellátására jogosult, és az Önkormányzat által felajánlott közmunkát nem utasította vissza, vagy
b) lakásfenntartási támogatásra jogosult, és a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg, vagy
c) időskorúak ellátására jogosult, vagy
d) aki családjában a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel családjában, vagy
e) 70 év fölötti és egyedülálló, vagy
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és egyedülálló, vagy
g) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. A kérelem nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető.

A kérelmeket 2013. december 20-ig kell benyújtani a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal Boconádi Kirendeltségéhez Koczkáné Pamlényi Mária igazgatási ügyintézőnél. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelmek a Képviselő – testület bírálja el 2014. január 10-ig.

A kérelmeket a beérkezés sorrendjében kell elbírálni –a BM rendeletben foglaltak szerint -, ha elfogy a BM rendelet szerinti megítélt mennyiség, a kérelmeket el kell utasítani.