Boconád Község Önkormányzat képviselő-testülete megalkotta 2/2015 (II. 23.) számú önkormányzati rendeletét a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról.

A rendelet hatálya kiterjed Boconád község közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező azon személyekre, akik életvitelszerűen Boconádon tartózkodnak.

Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt, formái:

1. Rendkívüli települési támogatás
igényelhető, ha az igénylő önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni és rendkívüli élethelyzetbe került. Ezt a támogatást egy naptári évben egy személy részére maximum két alkalommal lehet megállapítani.

2. Települési születési támogatásban
részesíti azt az édesanyát, akinek gyermeke született, és részt vesz terhes gondozásban. Egyszeri összege: 100.000 Ft, a támogatás iránti kérelmet a gyermek születésétől számított 30 napon belül kell benyújtani.

3. Települési temetési támogatásban részesíti a Képviselő-testület a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodó tartásra köteles hozzátartozót, összege egyszeri 5.000 Ft. A települési temetési támogatás iránti kérelmet a halálesetet követő 15 napon belül kell benyújtani.

4. Települési iskoláztatási támogatásban részesül az a szülő, vagy törvényes képviselő, akinek gyermeke a településen általános iskolába jár. Az iskoláztatási támogatás összege gyermekenként egyszeri 5.000 Ft. A települési iskoláztatási kérelmet augusztus 01-augusztus 31-e között lehet benyújtani.

5. Települési gyógyszertámogatást nyújt a Képviselő-testület annak a személynek, aki a gyógyszerkiadások, illetve betegséghez kapcsolódó kiadások miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd. A települési gyógyszertámogatás rendszeres települési támogatás formájában nyújtható, összege: 5.000 Ft/hó.

6. Települési lakásfenntartási támogatásra
jogosult az a szociálisan rászoruló háztartás, melynek jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak, teljesülnek az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek, és nem részesül az 1993 évi III. törvény szerinti lakásfenntartási támogatásban. Összege 5000 Ft/hó, határozott időre, a kérelem benyújtásának hónapjától 2015. december 31-ig tartó időtartamra lehet megállapítani.

További információt a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal Boconádi Kirendeltségén Koczkáné Marika nyújt.