Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal titkársági és pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3368 Boconád, Szabadság tér 1.

Ellátandó feladatok: Osztott munkakörben titkársági és pénzügyi feladatok ellátása A kirendeltség iratkezelési feladatainak ellátása, a papíralapú és elektronikus úton érkezett adatforgalom bonyolítása (postabontás, iktatás, postázás), kimenő levelek postára történő előkészítése. Iktatás végzése, előadói munkanapló vezetése, kézi és gépi irattárazási feladatok ellátása. Polgármesteri és aljegyzői levelezések, beszámolók, szerződések, szabályzatok gépelése, egyéb nyilvántartások vezetése. Létszám és szabadság-nyilvántartás vezetése. A képviselő-testület és bizottságai
döntéseinek előkészítése, előterjesztések, határozati javaslatok készítése, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése és az ehhez kapcsolódó adminisztrációs tevékenység. Házi pénztárosi feladatok ellátása, települési adóigazgatási feladatok végzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A kirendeltség iratkezelési feladatainak ellátása. Polgármesteri és aljegyzői levelezések, beszámolók, szerződések, szabályzatok gépelése. Nyilvántartások vezetése. Képviselő-testület és bizottsága jegyzőkönyveinek elkészítése és az ehhez kapcsolódó adminisztrációs tevékenység. Házi pénztár, pénz- és értékkezelés, adóigazgatási hatósági feladatok ellátása és analitikus nyilvántartása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 6 hónap próbaidő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • végzettséget, szakképzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló okirat másolata;
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges megismeréséhez hozzájárul;

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Holló Ágnes nyújt, a 36/484-055 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3284 Tarnaméra, Árpád utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TAR/1210/2015 , valamint a munkakör megnevezését: titkársági és pénzügyi ügyintéző.
 • Személyesen: Vargáné Tóth Márta, Heves megye, 3284 Tarnaméra, Árpád utca 6.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Boconád Község polgármesterének és a Boconádi Kirendeltséget vezető aljegyző véleményének kikérésével és egyetértésével a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.boconad.hu honlapon szerezhet.